Zdalny Pomiar Emisji Spalin w Krakowie

Firma Turbospec wykonała na zlecenie miasta Krakowa  zdalny pomiar emisji spalin pojazdów spalinowych w ruchu bez konieczności zatrzymywania. Wykonywane nowoczesną metodą teledetekcji pomiary były pierwszymi tego typu pomiarami przeprowadzonymi w Polsce.  Projekt zbierania danych odbywał się  od 10 do 28 czerwca 2019 (sumarycznie 14 dni roboczych)  w  8 lokalizacjach na terenie Krakowa.

W trakcie 14 dniowego okresu  wykonano  123000 ważnych pomiarów z przejeżdżających pojazdów. Jest to imponująca ilość nie spotykana do tej pory przy wykorzystaniu innych metod. Dla przykładu 2 osobowy patrol policji wyposażony w dymomierz wykonuje średnio kontrolę około 150 pojazdów.

Tego rodzaju badania stosowane są od kilku lat za granicą, m.in. w Zurychu, Londynie, Madrycie i Sofii. Ich celem jest dostarczenie kompleksowego obrazu dotyczącego emisji spalin pojazdów poruszających się na co dzień po ulicach miasta. Miasto Kraków dzięki przeprowadzonym badaniom chce uzyskać odpowiedź na pytanie, które grupy pojazdów emitują największe zanieczyszczenia. Zarząd Transportu Publicznego szczególnie kładzie nacisk na porównanie pojazdów transportu zbiorowego, tj. autobusów komunikacji miejskiej, autobusów komunikacji regularnej i autokarów z samochodami osobowymi.  Analizy tego typu mogą pozwolić w wyznaczeniu miejskich stref czystego transportu.

Urządzenia pomiarowe w Krakowie  rejestrowały  szereg użytecznych informacji. Do najważniejszych należy poziom stężeń substancji takich jak: dwutlenek węgla, tlenek azotu, tlenek węgla, dwutlenek azotu, węglowodory, cząsteczki stałe PM.

Wykonane pomiary emitowanych stężeń substancji toksycznych zostaną porównane z normami emisji które dany pojazd powinien spełniać. Parametry techniczne zmierzonych pojazdów pozyskane zostaną z bazy CEPIK po czym zestawione zostaną one z wykonanymi pomiarami rzeczywistymi w celu określenia grup pojazdów z największą emisją substancji toksycznych do atmosfery. Badania tego typu pozwalają wskazać pojazdy niesprawne lub z wyciętym DPF,  wyciętym katalizatorem, zaślepionym zaworem EGR.

Firma Turbospec zaprasza inne miasta i organizacje ekologiczne do przeprowadzenia podobnych analiz w ich lokalnych środowiskach.